Notulen Jaarvergadering 2016
 
 
Datum: woensdag 16 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek (sporthal)
 
 
Aanwezig: Jo Kastrop, Annelies Miller, Ger Roberts, Daisy Schaffrath, Raoul van de Poll, Rim van de Poll, Ans Eurlings
Afgemeld: Jan Wilbers, Irene Alzer, Ton Laeven, Yvette Arres-van Rooij (moeder van Ties), Loek Lammerts van Bueren, Ria Wolff, Uta Jessen-Feron
 
 
 1. Opening en vaststellen agenda ALV
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen aanvullingen op de agendapunten waardoor de agenda conform de uitnodiging wordt vastgesteld.
 
 1. Mededelingen vanuit het bestuur
Bij het secretariaat zijn schriftelijk afgemeld voor de ALV: Jan Wilbers, Irene Alzer, Ton Laeven, Yvette Arres-van Rooij (moeder van Ties)
 
Bij de penningmeester hebben zich afgemeld Loek Lammerts van Bueren, Ria Wolff, Uta Jessen-Feron
 
 1. Notulen ALV april 2015 (over 2014)
De notulen worden uitgedeeld en doorgenomen.
 • Vraag van dhr. Van de Poll m.b.t. punt 5 van de Notulen: Klopt het dat de zaalhuur inderdaad naar € 5.000,- is verhoogd?
  Antwoord: Dit klopt inderdaad. Er is namelijk een exploitatietekort bij de gemeente waardoor de huur reeds omhoog is gegaan. De huur wordt nu rechtgetrokken met andere zaalhuren binnen de westelijke mijnstreek.
De zaalhuur op maandag is namelijk van € 14,84 naar € 21,70 per uur gegaan en de zaalhuur op de woensdag en donderdag van € 19,50 naar € 28,15 per uur.
 • Verder zijn er zijn geen opmerkingen. Notulen worden derhalve goedgekeurd en vastgesteld.
 
 1. Jaarverslag 2015 secretaris
Het jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt en door de secretaris voorgelezen. Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag wordt onder dankzegging goedgekeurd.
 
 1. Jaarverslag 2015 penningmeester
Ook het financieel jaarverslag wordt uitgedeeld en door de penningmeester toegelicht. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.
 • Opmerking van mevr. Eurlings: Dit jaarverslag geeft aan dat we € 2.500,- gaan interen op ons spaargeld.
  Antwoord: Dit klopt inderdaad en dat is ook de reden waarom we een contributieverhoging gaan voorstellen. Dit om het verlies gedeeltelijk op te kunnen vangen.
 
 1. Vaststellen contributieverhoging 2017
Aan de leden van de vergadering wordt uitgelegd dat een contributieverhoging eigenlijk onontkomelijk is vanwege de zaalhuur die met 50% omhoog is gegaan en dat deze maatregel nodig is om continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen.
 
Het voorstel is om de contributieverhoging vanaf het nieuwe seizoen of vanaf 1 januari 2017 in te laten gaan, en dat de jeugdleden € 1,- en de volwassen spelers     € 2,- per maand meer gaan betalen.
 
 • Vraag van dhr. Van de Poll: Is het niet beter om de contributie van de jeugdleden te behouden om zo meer jeugdleden te kunnen aantrekken? Antwoord: We zijn van mening dat het bedrag zo laag is dat dit geen invloed zal hebben op de beslissing om wel of niet bij de vereniging te komen. Als mensen hier toch problemen mee blijken te hebben, kunnen ze een beroep doen bij de gemeente voor een bijdrage in de contributie.
 
 
Voorzitter vraagt of er mensen tegen het voorstel zijn.
Iedereen stemt voor een contributieverhoging, ingaande per 1 januari 2017
Dit betekent dat:
 • De jeugdleden van € 5,- naar € 6,- per maand gaan (à € 18,- per kwartaal)
 • De volwassen spelers van € 9,- naar € 11,- per maand gaan (à € 33,- per kwartaal)
 
Dit besluit zal ook in de nieuwsbrief opgenomen worden om alle leden hierover te informeren en om ze te vragen om tegen die tijd de periodieke overschrijving aan te passen.
 
 1. Verslag commissie kascontrole
De leden van de kascontrolecommissie zijn niet aanwezig. Loek Lammerts van Bueren en Ria Wolff hebben de financiële cijfers in orde bevonden en hebben decharge verleend aan de penningmeester.
 
 1. Benoeming nieuwe leden commissie kascontrole
Mevr. Eurlings en mevr. Wolff zullen volgend jaar lid van de kascontrolecommissie zijn.
 
 
 1. Bestuurszaken; penningmeester Annelies Miller is aftredend en herkiesbaar
Zoals in de uitnodiging aangegeven, is Annelies Miller aftredend en herkiesbaar als zijnde penningmeester. De vergadering is akkoord dat Mevrouw Miller aanblijft als penningmeester.
 
 1. Rondvraag
 • Dhr. Van de Poll: Op donderdagavond is vaak het licht uit in de zaal bij aanvang van de training, en het is altijd zoeken naar iemand die de lichten aan kan doen. Ze zijn moeilijk te bereiken en niet echt vriendelijk. Dit komt heel regelmatig voor en de beheerder bemoeit zich er verder niet mee, omdat hij voor het nieuwe gedeelte van de sporthal is.
We bedanken dhr. Van de Poll voor zijn feedback; we vinden het als bestuur fijn om dit soort dingen te horen, zodat we er iets mee kunnen doen. Mevr. Miller gaat contact opnemen en dit punt verder oppakken.
 
 1. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter rond kwart voor negen de vergadering.
 
 
Notulist,
Daisy Schaffrath
 
www.badminton-osa.nl                             Sporthal De Oirsprong                             secretariaat.osa@gmail.com